Platformu na koju se automatskim knjiženjima nadovezuju ostali programski moduli iz BELATRIX SOFTWARE informacionog sistema, čini program za knjigovodstvo – finansijsko. Ono omogućava evidentiranje i obradu poslovnih promena u sistemu dvojnog knjigovodstva. Automatskim knjiženjima poslovnih promena, nastalih u robno-materijalnom poslovanju pojednostavljuje se rad službe računovodstva (knjigovodstva).
Osim knjigovodstvenih elemenata naloga za knjiženje, dnevnika knjiženja, bruto stanja i zaključnog lista u okviru programa za knjigovodstvo nalazi se veliki broj analitičkih i sintetičkih izveštaja koji poslodavcu omogućavaju brzi uvid u ukupno poslovanje a samim tim i mogućnost brzog reagovanja u cilju postizanja osnovnog cilja poslovanja – dobiti.

Osnovni elementi programa za knjigovodstvo su:

Nalog Za knjiženje

Nastale poslovne promene evidentiraju se i obrađuju kroz nalog za knjiženje. Osim knjiženja u dinarima omogućeno je istovremeno knjiženje u valuti (uvoz-izvoz). Program omogućava i automatsko knjiženje izvoda preuzetih iz Fx clienta (Halcom).

Dnevnik knjiženja

Listing svih proknjiženih stavki finansijskog knjigovodstva za željeni vremenski period.

Kontni plan

Uz program za knjigovodstvo isporučuje se analitički kontni plan. Na vama je da isti primenjujete ili eventualno izmenite i prilagodite svojim potrebama. Omogućeno je ukupno razvrstavanje do devet cifara analitike.

Zaključni list i bilansi

Bruto stanje finansijskih konta. U svakom momentu omogućen je uvid u stanje po grupi, klasi ili kontu kao i analitičkim kontima. Nakon izrade zaključnog lista korisniku je omogućena automatska izrada obrazaca „Bilans stanja“ i „Bilans uspeha“.

Analitika

Prikaz analitičkih kartica omogućen je za željeni period po datumu naloga, datumu dokumenta, valuti dokumenta kao i po vrsti prometa (ukupni, zatvorene ili otvorene stavke). Za željenog komintenta moguć je prikaza dijagrama dugovnog odnosno potražnog prometa. Iz ove opcije omogućena je i izrada IOS obrazaca.

Sintetika

Prikaz sintetičkih kartica omogućen je za željeni period po datumu naloga, datumu dokumenta, valuti dokumenta. Lakša anilaza prometa za željeni konto omogućena je dijagramima. Kroz sintetičke preglede moguć je prikaz sume analitičkih konta za željenu sintetiku, kao i uporedni pregled sintetike za dva analitička konta (na primer 2040 i 4350).

PDV evidencija - knjiga izdatih računa

Knjiga izdatih računa popunjava se automatski iz ostalih programskih modula BELATRIX SOFTWARE programskog paketa. Program omogućava vođenje knjiga izdatih računa za promet dobara i usluga, uzimanja dobara za lične potrebe osnivača, primljene avanse kupaca, izvoz dobara i izvoz dobara – Kosovo. Pored automatskog popunjavanja moguć je i ručni unos stavki. Knjiga se štampa za zadati datumski period tako da nije bitno da li je korisnik mesečni ili tromesečni obveznik PDV-a.

PDV evidencija - knjiga primljenih računa

Evidentiranje primljenih računa vrši se kroz knjigu primljenih računa. Program omogućava vođenje knjiga primljenih računa za nabavke dobra i usluga, date avanse dobavljačima, uvoz dobara i nabavku dobara od poljoprivrednika. Knjiga se štampa za zadati datumski period tako da nije bitno da li je korisnik mesečni ili tromesečni obveznik PDV-a.

PDV evidencija - PoPDV obrazac

Na osnovu unetih podataka u Knjigu izdatih i Knjigu priljenih računa automatski se kreira PoPDV obrazac iz koga se kreira „xml“ fajl za podnošenje PDV prijave preko portala e-Porezi.

Blagajna

Opcija programa blagajna omogućava vođenje blagajničkih izveštaja za gotov novac, čekove, benzinske bonove i td. Kroz ovu opciju omogućene su izrade blagakničkih naloga za isplatu i naplatu. Kao dodatak korisniku je omogućena izrada specifikacije čekova.

Osnovna Sredstva i sitan inventar

Kroz opciju osnovna sredstva vodi se evidencija, knjigovodstvena i poreska, svih osnovnih sredstva firme po ID broju, nazivu, računopolagaču. Na osnovu unetih podataka vrši se automatski obračun amortizacija. Iz program se automatski štampa OA obrazac. Sva nabavljena sredstva koja ne spadaju u grupu osnovnih sredstava evendiraju se u opciji sitan inventar, alat i inventar u upotrebi. Pored inventarnog broja, naziva i računopolagača vodi se evidencija o nabavci, roku upotrebe, otpisanoj i neotpisanoj vrednosti.

Kroz ove opcije programa za knjigovodstvo trudili smo se da obuhvatimo sve aspekte poslovanja koja se ne odnose na robno – materijalni promet.


Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. RemoteApp aplikacija omogućava rad sa udaljenih lokacija putem interneta, na serveru u vašoj firmi ili na zakupljenim serverima (cloud). Broj operatera - korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa.