Program za proizvodnju

Sirovine prijemniceRadni nalogRacuni - otpremnice

Program za proizvodnju služi za praćenje procesa proizvodnje od ulaza sirovina i repromaterijala do izlaza gotovih proizvoda. Praćenje procesa proizvodnje odvija se kroz dve celine Sirovine i Proizvodi. Program omogućava vođenje stanja zaliha, automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo.

Kroz program je omogućeno vođenje neograničenog broja magacina kako sirovina i repromaterijala tako i gotovih proizvoda a svi se putem interneta mogu povezati sa serverom tako da se na jednom mestu mogu pratite sve nastale promene u realnom vremenu.

SIROVINE

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u prometu sirovina, repromaterijala i poluproizvoda evidentira se kroz sledeće opcije:

PRIJEMNICE
Sirovine prijemnice
Ulaz (prijem) sirovina i repromaterijala vrši se kroz opciju prijemnice. Prijemnicom se formiraju prosečne Prilikom izrade prijemnice program automatski vrši raspodelu zavisnih troškova nabavke po artiklu srazmerno količini i ceni istog. Formirana prijemnica automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

INTERNE PRIJEMNICE
Interne prijemnice
Ako koristite naš program za veleprodaju a na stanju u veleprodaji imate neki artikal koji vam treba za proizvodnju ovom opcijom preuzimate iste i prenosite ih u proizvodnju čime smanjujete zalihe u veleprodaji a povećavate u sirovinama.. Formirana interna prijemnica automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

RADNI NALOG – POLUPROIZVODI
Radni nalog - poluproizvodi
Ukoliko vaš proces proizvodnje zahteva izradu poluproizvoda koji će se kasnije koristiti za proizvodnju gotovih proizvoda nastale promene evidentiraju se u ovoj opciji. Utoršak sirovina i repromaterijala može se preuzimati automatski na osnovu nomenklature ili ručnim unosom. Formirani radni nalog – poluproizvodi automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

TREBOVANJA
Trebovanja
Za evidentiranje utroška sirovina i repromaterija koji nisu vezani za radne naloge kao na pr. servisiranje gotovih proizvoda u garantnom roku i sl. koristi se opcija trebovanja. Kroz ovu opciju skidaju se sirovine i poluproizvodi sa stanja zaliha. Formirano trebovanje automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

ROBNA KNJIŽENJA
Robna knjizenja - popis
Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama. Obrađeni popisi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

PROIZVODI

Evidentiranje nastalih poslovnih promena u prometu gotovih proizvoda evidentira se kroz sledeće opcije:

RADNI NALOG
Radni nalog
Opcija programa radni nalog obezbeđuje praćenje ciklusa proizvodnje od utroška sirovina, repromaterijala i poluproizvoda da ulaza gotovih proizvoda u magacin. Utoršak sirovina, repromaterijala i poluproizvoda može se preuzimati automatski na osnovu nomenklature ili ručnim unosom. Formirani radni nalog automatski se knjiži u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

RAČUNI – OTPREMNICE
Racuni - otpremnice
Program za proizvodnju omogućava izdavanje računa – otpremnica kako za kupce sa domaćeg tržišta tako i za ino-kupce. Prilikom izrade računa automatski se povlaće rabati iz rabatne skale dodeljeni kupcu kao i procenti akcijskih popusta za artikle na akciji. Ukoliko je program za proizvodnju u kompletu sa programom za knjigovodstvo u samom računu postoji i valutna kartica kupca tako i da operater koji obrađuje račun može prilikom izrade istog da proveri finansijsko stanje kupca i signalizira velika a ne naplaćena potraživanja. Formirani računi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

OTPREMNICE MALOPRODAJI
Otpremnice maloprodaji
Ukoliko u sastavu firme imate proizvodnju i maloprodajne objekte izdavanje robe maloprodajnim objektima vrši se otpremnicama maloprodaji. Prilikom izrade otpremnice maloprodaji automatski se povlači cena robe u prodavnici kojij se vrši isporuka tako da se automatski formira i maloprodajna kalkulacija čime se omogućava puštanje robe u promet odmah po prijemu robe. Ova opcija programa omugućava i povezivanje računara i fiskalnih štampača marke Galeb i Ei-partner čime se omogućava izdavanje fiskalnih isečaka kupcima koji robu kupuju za gotovinu. Formirana dokumenta otpremnica maloprodaji i maloprodajna kalkulacija automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

INTERNE OTPREMNICE-PRIJEMNICE
Interne otpremnice
Za prenos robe iz magacina u magacin koriste se interne otpremnice-prijemnice. Ukoliko su magacini povezani na server putem interneta formirana otpremnica automatski se preuzima u prijemnicu čime se štedi na vremenu i smanjuje mogućnost grešaka. Ovako formirani dokumenti automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

ROBNA KNJIŽENJA
Robna knjizenja - popis
Obrade popisa redovnih i vanrednih, kao i sva ostala robna knjiženja sa i bez obračuna PDV-a rade se kroz ovu opciju programa. Prilikom obrade popisa program sam obračunava dozvoljeni kalo, manjak i višak robe na zalihama. Obrađeni popisi automatski se knjiže u finansijsko knjigovodstvo.

 

 

AVANSNI RAČUNI – PROFAKTURE
Predracuni - avansni racuni
Opcija avansni računi – profakture omogućava izdavanje profakture. Ukoliko kupac izvrši uplatu i preuzme robu evidentirana profaktura se automtski prenosi u račune-otpremnice, a ukoliko izvrši uplatu a ne preuzme robu u poreskom periodu automatski se prenosi u avansne račune.

 

 

UTOVAR ROBE
Utovar robe
Ova opcija ima za cilj da vam omogući svođenje grešaka između fakturisanja i isporuke robe na minimum. Naime nakon formiranja računa-otpremnice isti se prosleđuje ovoj opciji koja omogućava magacionerima da bar kod čitačima vrše evidentiranje spakovane robe. Po završetku pakovanja vrši se usaglašavanje fakturisane i odvojene robe a po potrebi se količine u računu-otpremnici automatski menjaju na spakovane (odvojene) količine.

 

 

POST EXPRES
Za proizvode koji se poručuju putem interneta a kupcima se šalju brzom poštom ne postoji zakonska obaveza izdavanja fiskalnih računa. U ovoj opciji programa omugućen je ovaj vid prometa gotovih proizvoda. U cilju poboljšanja plasmana gotovih proizvoda kroz ovu programsku opciju moguće je praviti multi level sistem prodaje (piramida).

 

Program je u potpunosti prilagođen radu u mrežnom okruženju. Putem interneta moguće je pristupiti podacima i sa udaljenih lokacija koje nisu povezane u lokalnu mrežu. Broj operatera – korisnika nije ograničen, a svakom korisniku dodeljuju se ovlašćenja za rad sa pojedinim opcijama programa tako da mu se može zabraniti pristup, dozvoliti samo gledanje (prikaz) unetih podataka ili dozvoliti unos-izmene podataka.