Matični podaci

Matični podaci obuhvataju niz manjih programa (podprograma) koji su neophodni za rad osnovnih paketa kao što su Proizvodi-roba, Prodajni objekti, Radnici, Komintenti, Korisnik sistema.

PROIZVODI – ROBA

Proizvodi - roba

Podaci o proizvodu – robi kao što su šira i/ili bar kod proizvoda, naziv, fiskalni naziv, grupa proizvoda, jedinica mere, tarifni broj, dozvoljeni kalo su podaci koji jednoznačno određuju proizvod bez obzira u kom magacimu ili prodajnom objektu se on nalazio. Iz tog razloga su ovi podaci smešteni u matične podatke čime se postiže da kada se jednom definiše artikal on postaje dostupan svim prodajnim objektima. Istovremeno se postiže brži i lakši uvid u stanje proizvoda po svim magacinama i prodajnim objektima što omogućava veći promet i brži prenos proizvoda koji u nekom objektu slabije idu u objekte gde su traženiji.
U oviru ove evidencije omogućen je uvid u kartice prometa za svaki artikal u zadatom periodu i za određen magacin ili prodajno mesto. Takođe u ovom delu programa formiraju su normativi (nomenklature) ukoliko se radi o proizvodu, štampaju proizvođačke ili uvozne deklaracije.
U opciji štampe omogućano je između ostalog štampanje popisnih i lager listi po prodajnom mestu ili magacinu kao i šifarnika.
Program omogućava povezivanje računara i elektronskih vaga BIZERBA a “punjenje” tj. unos artikala u vagu vrši se automtski iz samog programa.

KORISNIK SISTEMA

Korisnik sistema

Ova opcija sistema omoguća evidenciju matičnih podata o korisniku programa naziv, adresu, mesto, pib i td. kao i unos grafičkog rešenja (memorandum). Ovi podaci se koriste prilikom štampe dokumenata formiranih u programu.

KOMINTENTI

Komintenti

Matični podaci o komintetima (kupci, dobavljači, banke i td.) evidentiraju se u okviru ove opcije programa. Evidentirani podaci koriste se u ostalim opcijama programa prilikom formiranja i obrade dokumenata.

RADNICI – KADROVSKA EVIDENCIJA

Radnici - kadrovska evidencija

U ovom programskom modulu vrši se evidencija zaposlenih radnika. Evidentirani podaci koriste pri izradi dokumenata, kao i u obračunu zarada i popunjavanju obrazaca za e-poreze.
Za evidentirane radnike u ovom modulu dodeljuju se i privilegije za korišćenje programskih modula odnosno definiše se dali radnik ima pristup pojednim opcijama programa, da li može samo da gleda unete i kreirane dokumente ili može da vrši izmene i unos postojećih odnosno novih dokumenata.